Sistem Belgelendirme

ISO 9001-2008 (KYS) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını amaçlayan ve bu doğrultuda işletmenin çalışma sistematiğini düzene sokmayı amaç edinmiş bir kalite standardıdır.

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenilmektedir. Bu belge yalnız başına bir pazar avantajı sağlayacaktır. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşlara sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

DIŞ YARARLAR,

 • Devlet Kurumları ile çalışma imkanı,
 • Kurumsal işletmelerle çalışma imkanı,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Müşteri artışı,
 • Kuruluşun imajının güçlenmesi,
 • Rekabet gücünün artması
 • Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İÇ YARARLAR,

 • Maliyetlerin azaltılması
 • Yönetimin etkinliği
 • Olumlu kültürel değişim
 • Kalite bilincinin oluşması
 • Daha iyi bir dokümantasyon
 • Standardizasyon ve tutarlılık
 • Etkinlik ve üretkenlik artışı

Sonuç olarak; Kuruluşların her kademesinde, işverenin, çalışanın, müşteri ve satıcının sürekli memnuniyeti, ancak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanıp sürekliliğinin devam ettirilmesi ile mümkün olacaktır.

ISO 14001-2004 (ÇYS) ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşların çevresel risklerini kontrol altına alması ve bu riskleri sistemli bir şekilde azaltması amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. ISO 14001 standardının üzerinde durduğu en önemli noktalardan birisi yürürlükte olan ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hareket kabiliyeti oluşturmak.  

ISO 14001 FAYDALARI

 • Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at­la­ra uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı
 • Çev­re­sel per­for­man­sın ar­tı­rıl­ma­sı
 • Kir­li­li­ğin kay­nak­tan başla­ya­rak kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sı
 • Gir­di mal­ze­me­le­ri ve ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­lan­ma­sı
 • İzin ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı­nın ko­lay­laştı­rıl­ma­sı
 • ISO 14001 tüm dün­ya­ca bi­li­nen ve kul­la­nı­lan or­tak bir dil ol­du­ğun­dan glo­bal pa­zar­da ka­bul edi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı. 

OHSAS 18001-2007 (ISGYS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşların işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alması ve bu riskleri sistemli bir şekilde azaltması amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. OHSAS 18001 standardının üzerinde durduğu en önemli noktalardan birisi yürürlükte olan ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmeliklere firmaların eksiksiz uyabilmeleri için gerekli takip sisteminin belirlenmesidir. OHSAS 18001 standardı, çalışanların firmalarına olan güvenlerini artıran, firmaların çalışma koşullarını değiştiren, rekabet güçlerini arttıran ve gerek yasal gerekse de vicdani anlamda firmaları rahatlatan bir yönetim sistemidir.

OHSAS 18001 FAYDALARI

 • Oluşabilecek iş kazalarının önüne geçmek,
 • Oluşabilecek iş kazalarında karşılaşılabilecek cezai yaptırımları milimize etmek,
 • Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek,
 • Mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mak,
 • Ulu­sal ya­sa ve dün­ya standartlarına uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mak,
 • Kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­mak için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

ISO 22000-2005 (GGYS) GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda hijyeni ve güvenliği alanında yasal zorunlulukları, üretici ve dağıtıcı sorumluluklarını ve yaşanabilecek olağanüstü hallere müdahaleleri içeren tüketicinin korunmasına yönelik olarak uygulanan izlenebilirlik esaslı bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 22000:2005 standardı, gıda işletmelerine tüketicilerin ve çalışanların güven duymalarını sağlayan, firmaların hareket tarzlarını değiştiren, rekabet güçlerini arttıran ve gerek yasal gerekse de vicdani anlamda firmaları rahatlatan bir yönetim sistemidir. 

ISO 22000 FAYDALARI

 • Muh­te­mel teh­li­ke­le­ri önleyerek gıdaların güvenilir bir şekilde üre­til­me­si ve müşteri­ye ulaşma­sı­nı sağ­lamak
 • Ürün ka­yıp­la­rı­nı azal­tıl­ma­k,
 • Ma­li­yet­le­ri azal­tıl­ma­k,
 • Et­kin bir oto-kont­rol sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­lan­ma­k,
 • Ti­ca­ret ko­lay­lı­ğı­nı sağ­lan­ma­k,
 • Ya­sal mev­zu­atlara uy­gun­lu­ğu sağ­lamak.
 • Müşteriler tarafından tercih edilen bir firma olunmak.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Günümüzün rekabet ortamında ürün ve hizmet alanındaki yenilikler yerleşik performans düzeylerinin yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır. İyi bir Şikâyet Yönetimi Sistemi, başarılı işletmeler için müşterilerin gereksinimlerini yönetmek ve markalarını korumak açısından önemli gerekliliklerden biridir.

Müşteri Memnuniyeti standardı, ISO 10002: 2004 – Şikâyet Yönetimi Sistemi uygulamak için yönerge standardı, kuruluşların müşterilerinin şikâyetlerini nasıl başarılı bir şekilde ele alabileceklerini tanımlamalarına, yönetmelerine ve anlamalarına yardımcı olur.

Bu standart, müşteri şikâyetlerini başarılı bir şekilde ele almanın kilit gerekliliklerini belirtir ve işletmenizde müşteri memnuniyetsizliğiyle başa çıkmanıza yardımcı olmak için şikâyet yönetimi denetimleri içerir.

 • Yönetim sistemini benimseyerek müşterilerinizin bağlılığını koruma yeteneğinizi artırırsınız.
 • Şikâyet yönetimi sisteminizi uygulamak ve belgelemek, hissedarlarınıza müşterilerinizi memnun etme konusunda gerçek bir kararlık sergilediğinizi ve şikâyetleri değerlendirmek, analiz etmek ve gözden geçirmek için hâlihazırda işlemleriniz olduğunu gösterir.
 • Şikâyet nedenlerini ortadan kaldırmanıza ve kuruluşunuzun işlemlerini geliştirmenize olanak sağlar.
 • Şikâyetleri çözüme kavuşturmak için müşteri merkezli bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olurken çalışanlarınızı da müşterilerle birlikte çalışma yeteneklerini geliştirmeleri konusunda teşvik eder

Şikâyetleri değerlendirme işleminizin, şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasının ve nerelerde iyileştirme yapılabileceğinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve analiz edilmesi için zemin hazırlar.