OHSAS 18001-2007 (ISGYS)

OHSAS 18001-2007 (ISGYS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşların işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alması ve bu riskleri sistemli bir şekilde azaltması amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. OHSAS 18001 standardının üzerinde durduğu en önemli noktalardan birisi yürürlükte olan ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmeliklere firmaların eksiksiz uyabilmeleri için gerekli takip sisteminin belirlenmesidir. OHSAS 18001 standardı, çalışanların firmalarına olan güvenlerini artıran, firmaların çalışma koşullarını değiştiren, rekabet güçlerini arttıran ve gerek yasal gerekse de vicdani anlamda firmaları rahatlatan bir yönetim sistemidir.

OHSAS 18001 FAYDALARI

  • Oluşabilecek iş kazalarının önüne geçmek,
  • Oluşabilecek iş kazalarında karşılaşılabilecek cezai yaptırımları milimize etmek,
  • Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek,
  • Mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mak,
  • Ulu­sal ya­sa ve dün­ya standartlarına uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mak,
  • Kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­mak için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.