ISO 9001-2008 (KYS)

ISO 9001-2015 (KYS) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9000 kalite yönetiminin çeşitli yönlerini ele alan ve ISO’nun en iyi bilinen bazı standartlarını içerir. ISO 9001 Ürün ve hizmetlerin, müşterin isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını amaçlayan ve bu doğrultuda işletmenin çalışma sistematiğini düzenlemeyi amaç edinmiş bir kalite standardıdır.

“20. yüzyılın başından itibaren gelişen teknoloji ve bununla beraber globalleşen dünyada, her alanda artan rekabet üretici-tüketici ilişkilerinin ve müşterilerinin seçimlerinin değişmesinde etkili olmuştur. Bu değişimler, kalite ve kalite yönetimine değişik boyutlar kazandırmıştır.

Kalite kavramının ortaya çıkışı temel olarak yüzyıllar öncelerine dayanmaktadır. İnsanların, tükettikleri mallarda veya aldıkları servislerde en iyiye ulaşma çabası, çok eski çağlarda da bu kavramın üzerinde durulmasına yol açmıştır. Günümüzde bu durumun küresel boyuta ulaşmasıyla, kalite konusunda çok sıkı rekabetler oluşmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda genel olarak bir kalite tanımı yapacak olursak; üretilen her türlü malda ve sağlanan her türlü serviste hata yapmama veya hataları en aza indirme, bu durumla birlikte üründen yararlanan insana memnuniyet verme çabasıdır. Kalitenin bu temel tanımından yola çıkarak, bu amaçla yapılan etkinliklerin tümü kalite yönetim sistemi kavramını ortaya çıkartmıştır.

Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri, ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem , çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi kullanılması kısımlarını da içerir. Bunlara ek olarak müşteri memnuniyetini gözetmeden ve müşterinin ihtiyaçlarını bütünüyle karşılamadan yürütülen bir süreçle, tam bir kalite yönetim sistemi tanımı yapmak yanlış olur. Tüm bu bilgilerin ışığında bu sisteme bağlı kalındığı takdirde, kaliteli ürüne ulaşmak için gerekli maliyetin değeri, tahmin edilenin aksine, daha fazla olmayacaktır. Aksine, uzun vadede daha karlı olunacak bir sisteme adım atılmış olunacaktır.” Kaynak : tr.wikipedia.org/wiki/Kalite_Yönetim_Sistemi

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenilmektedir. Bu belge yalnız başına bir pazar avantajı sağlayacaktır. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşlara sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

ISO 9000 ailesindeki standartları şunlardır:

ISO 9001: 2015 – Kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirlemektedir
ISO 9000: 2015 – temel kavram ve dil kapakları
ISO 9004: 2009 – Kalite yönetim sistemi daha verimli ve etkili hale getirmek için nasıl odaklanır
ISO 19011: 2011 – Kalite yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimler konusunda rehberlik ortaya koyar.

DIŞ YARARLAR,

 • Devlet Kurumları ile çalışma imkanı,
 • Kurumsal işletmelerle çalışma imkanı,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Müşteri artışı,
 • Kuruluşun imajının güçlenmesi,
 • Rekabet gücünün artması
 • Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İÇ YARARLAR,

 • Maliyetlerin azaltılması
 • Yönetimin etkinliği
 • Olumlu kültürel değişim
 • Kalite bilincinin oluşması
 • Daha iyi bir dokümantasyon
 • Standardizasyon ve tutarlılık
 • Etkinlik ve üretkenlik artışı

Sonuç olarak; Kuruluşların her kademesinde, işverenin, çalışanın, müşteri ve satıcının sürekli memnuniyeti, ancak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanıp sürekliliğinin devam ettirilmesi ile mümkün olacaktır.