ISO 22000-2005 (GGYS)

ISO 22000-2005 (GGYS) GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Uluslararası Standartlar ISO 22000 gıda güvenliği yönetimini giderir. Güvensiz gıda sonuçları ciddi olabilir ve ISO’nun gıda güvenliği yönetim standartları, kuruluşların belirlenmesi ve kontrolü, gıda güvenliği tehlikelerine önlem için yardımcı olur.

ISO 22000: 2005 Gıda zinciri ihtiyaçları bir organizasyon gıda insan tüketimi sırasında güvenli olduğundan emin olmak için, gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yeteneğini göstermek için bir gıda güvenliği yönetim sistemi için şartları kapsar.

Ne olursa olsun gıda zincirinin herhangi bir yönü katılan ve sürekli güvenli ürünler sunmak sistemlerini uygulamak istiyorsanız boyutu, bütün kuruluşlara uygulanabilir. ISO 22000 herhangi gereksinimlerini karşılayan araçlar: 2005 iç ve / veya dış kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilebilir.

ISO 22000: 2005 bir organizasyon sağlamak için gereksinimleri belirtir

– Planlamak, uygulamak, işletmek, kullanım amacına göre, tüketici için güvenli ürünler sunmak amacıyla bir gıda güvenliği yönetim sistemi korumak ve güncellemek için,

– Yürürlükteki yasal ve düzenleyici gıda güvenliği şartlarına uygunluğu göstermek için,

– Müşteri memnuniyetini artırmak için değerlendirmek ve müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve sırayla, gıda güvenliği ile ilgili olanlar karşılıklı olarak kabul müşteri şartlarına uygunluğu göstermek için,

– Etkin besin zincirinde onların tedarikçileri, müşterileri ve ilgili taraflara gıda güvenliği konularını iletişim

– Kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uygun olmasını sağlamak için

– İlgili taraflara böyle uygunluğu göstermek, ve

– Harici kuruluş tarafından gıda güvenliği yönetim sisteminin sertifikasyonu veya tescili talep veya ISO 22000 uygunluk öz-değerlendirme ya da öz-beyanda: 2005.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda hijyeni ve güvenliği alanında yasal zorunlulukları, üretici ve dağıtıcı sorumluluklarını ve yaşanabilecek olağanüstü hallere müdahaleleri içeren tüketicinin korunmasına yönelik olarak uygulanan izlenebilirlik esaslı bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 22000:2005 standardı, gıda işletmelerine tüketicilerin ve çalışanların güven duymalarını sağlayan, firmaların hareket tarzlarını değiştiren, rekabet güçlerini arttıran ve gerek yasal gerekse de vicdani anlamda firmaları rahatlatan bir yönetim sistemidir. 

ISO 22000 FAYDALARI

  • Muh­te­mel teh­li­ke­le­ri önleyerek gıdaların güvenilir bir şekilde üre­til­me­si ve müşteri­ye ulaşma­sı­nı sağ­lamak
  • Ürün ka­yıp­la­rı­nı azal­tıl­ma­k,
  • Ma­li­yet­le­ri azal­tıl­ma­k,
  • Et­kin bir oto-kont­rol sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­lan­ma­k,
  • Ti­ca­ret ko­lay­lı­ğı­nı sağ­lan­ma­k,
  • Ya­sal mev­zu­atlara uy­gun­lu­ğu sağ­lamak.
  • Müşteriler tarafından tercih edilen bir firma olunmak.

ISO 22000 ailesi her gıda güvenliği yönetiminin farklı yönlerine odaklanan standartların bir dizi içerir.

ISO 22000: 2005 gıda güvenliği yönetimi için genel kurallar içerir.
ISO 22004: 2014, ISO 22000 uygulanması konusunda genel tavsiye sağlar.
ISO 22005: 2007 yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik üzerinde duruluyor.
ISO / TS 22002-1: 2009 Gıda üretimi için belirli önkoşulları bulunmaktadır.
ISO / TS 22002-2: 2013 catering için özel önkoşulları bulunmaktadır.
ISO / TS 22002-3: 2011 tarım için özel önkoşulları bulunmaktadır.
ISO / TS 22002-4: 2013 gıda ambalaj üretimi için belirli önkoşulları bulunmaktadır.
ISO / TS 22003: 2013 denetim ve belgelendirme kuruluşlarının yönergeleri sağlar.